Skip to main content

Rapporten

Rapporten geschreven door Probos zijn online in te zien en te downloaden.

Tussenrapportage onderzoek naar effecten graasdruk

Joyce Penninkhof (Probos), Sander Teeuwen (Probos),Anne Reichgelt (Probos), Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies), Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), Jan den Ouden (WUR) en Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk Fauna-Advies Mts), mei 2022

In 2020 is gestart met een innovatief onderzoek naar de graasdruk op de Veluwe. Op deze manier is het meten van de graasdruk nog niet eerder uitgevoerd. Dat betekent dat er gaandeweg wordt geleerd. Er zijn zowel inhoudelijke als organisatorische conclusies te trekken uit de afgelopen meetjaren 2020 en 2021. Deze worden hier achtereenvolgens behandeld.

Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur. Herziening 2022.

Martijn Boosten, Jaap van den Briel (Probos), Bas Lerink (WUR), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Mart-Jan Schelhaas (WUR), april 2022

Een praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout.

Deze Factsheets zijn opgesteld in het najaar van 2019 en herzien in de winter van 2021-2022. De Factsheets zijn bedoeld als praktische rekenhulp voor het inschatten van het mitigatie-effect van klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur (BBN). Aanleiding voor het opstellen van de factsheets was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2 per jaar additioneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team van Probos, WUR en Arboribus Silva deze Factsheets in korte tijd samengesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots en die voortdurend worden bijgewerkt in de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer.

De herzieningen zijn vooral gericht op uitbreiding van het aantal factsheets. De nieuwe factsheets zijn:

• Bodemkoolstof onder nieuw bos
• Spontaan bos
• Struweelhaag

Daarnaast is er een bandbreedte voor CO2-vastlegging ingevoerd bij maatregelen waar de variatie in uitvoering te groot is voor een generiek kengetal.

Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer

Jasprina Kremers (Probos), Martijn Boosten (Probos/Staatsbosbeheer), Sven van Best (Probos), Gera op den Kelder (Probos), Joyce Penninkhof (Probos), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Dennis Lindenbergh (Bosgroep Midden Nederland) & Leo Goudzwaard, maart 2022.

Vijf factsheets van nieuwe klimaatslimme boomsoorten voor Nederland t.w. Atlas- en Libanonceder, Boomhazelaar, Kustmammoetboom, Oosterse plataan en Veldesdoorn.

Houtproductie en -gebruik in Nederland in 2020

Jan Oldenburger, Sander Teeuwen en Sven van Best, februari 2022

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2020

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.

Praktijkproef bestrijding Aziatische duizendknopen met heet water Eindrapport

Martijn Boosten, Joyce Penninkhof & Coen de Kleine (Probos) Jonathan Filius (Ecogroen), december 2021

Eindrapportage resultaten 2018 - 2021

In opdracht van de Provincie Gelderland is Probos in 2018 een praktijkproef gestart om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van behandeling van Aziatische duizendknopen met heet water. In de proef worden de duizendknoophaarden meerdere malen per jaar behandeld met heet water.

Europe’s sourcing of verified tropical timber and its impact on forests: What Next?

Sander Teeuwen, Mark van Benthem, Jan Oldenburger, Sven van Best & Guus Beerkens (Probos), Rachel Butler (GTF), December 2021

If Europe sourced 100% verified sustainable tropical timber products, it would have positively impacted over 16 million hectares of semi and natural tropical forests and reduced CO2 emissions significantly in 2020.

These are key findings from the latest study ‘Europe’s sourcing of verified tropical timber and its impact on forests: What Next?’, a third in a series, commissioned by IDH - The Sustainable Trade Initiative. This new study analyses the level of verified sustainable tropical timber imports and extends the recommendations that go beyond increasing demand for verified sustainable timber products.