Skip to main content

Rapporten

Rapporten geschreven door Probos zijn online in te zien en te downloaden.

CO2-CERTIFICATEN VOOR AGROFORESTRY BOEREN

Gera op den Kelder, Anne Reichgelt  en Martijn Boosten (Stichting Probos) en Piet Rombouts (Rombouts Agroecologie)

Stichting Probos en Rombouts Agroecologie hebben een praktijktoets uitgevoerd om te kijken of CO2-certificaten kunnen bijdragen aan het verdienmodel van boeren met agroforestry. Het antwoord is: ja. De CO2-certificaten uitgegeven door Stichting Nationale Koolstofmarkt zijn voldoende interessant voor agrarische ondernemers met plannen om grotere oppervlaktes (minimaal 5 hectare) agroforestry aan te leggen. Met deze methodiek kunnen zij meetbaar en inzichtelijk maken hoeveel CO2 zij opslaan. De CO2 certificaten kunnen zij verkopen aan partijen die vrijwillig CO2 willen compenseren In de meeste gevallen levert de verkoop van de koolstofcertificaten netto geld op voor ondernemers. Maar de praktijktoets leert ook dat het complex is. De aanplant moet 50 jaar in stand gehouden worden en de aanloopkosten zijn niet gering. Aan de andere kant gaat een ondernemer met agroforestry sowieso een lang contract met zichzelf aan. Met behulp van koolstofcertificaten wordt dat ook voor de buitenwereld zichtbaar. Koolstofcertificaten kunnen dus een van de bouwsteen zijn die samen met andere bouwstenen bijdraagt aan het verdienmodel voor de agroforestry boer en de maatschappij CO2 kan compenseren via de betaling van CO2-certificaten.

 

Ecosysteemdiensten bos langs het hoofdwegennet

Gera op den Kelder, Anne Reichgelt, Martijn Boosten en Sietze van Dijk (Stichting Probos); Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), december 2021

In het kader van de Nationale Bossenstrategie is onderzocht in hoeverre het Rijk met zijn gronden in het hoofdwegennet (HWN) een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities en daarmee mogelijk ook andere bestaande beleidsambities versneld kan invullen. Uit onze studie blijkt dat bossen langs het HWN een groot aantal ecosysteemdiensten bieden en zo kunnen bijdragen aan de doelen in de Bossenstrategie en daarnaast ook andere beleidsdoelen versneld kunnen realiseren. Zo dragen bossen met de ecosysteemdiensten infiltratie en waterberging bij aan de doelen in het Deltaplan Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Met de ecosysteemdienst koolstofvastlegging dragen bossen bij aan de doelen in het beleidsdocument ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ en het Klimaatakkoord. Met de ecosysteemdienst ruimtelijke kwaliteit dragen bossen bij aan de Nationale Omgevingsvisie. Ook dragen bossen met de ecosysteemdienst biodiversiteit bij aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Om deze ecosysteemdiensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren moeten deze bossen aan een aantal vereisten voldoen: continuïteit in ruimte en tijd met aandacht voor een zorgvuldige inrichting en bosbeheer.

Ten slotte zijn de uitkomsten van deze studie vertaald naar een “Proof of Concept” (PoC) voor een GISmodel gekoppeld aan de aanleg en het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet. Hiermee is beoogd de beleids¬keuzes toepasbaar te maken in het fysieke areaal langs het HWN. Op de resultaten in deze PoC is positief gereageerd.

De Nationale Bossenmakelaar

Rob Janmaat & Miranda Koffijberg (Communicatiebureau De Lynx) en Anne Reichgelt, Sietze van Dijk & Gera op den Kelder, Stichting Probos

Voor het realiseren van de bosuitbreidingsambities uit de Bossenstrategie zijn veel initiatieven nodig - van groot tot klein. Maar dan is het wel noodzakelijk om de brede waaier aan initiatieven zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. 

De Nationale Bossenmakelaar als centrale aanjager, verbinder en vraagbaak kan hierbij het verschil maken door onder meer financiers en grondeigenaren te verbinden, noodzakelijke kennis van planvorming tot uitvoering beschikbaar te maken en partijen te inspireren met goede voorbeelden.

Communicatiebureau De Lynx en Stichting Probos hebben in 2021-2022 negen partijen uitgebreid geïnterviewd. Op 22 februari 2022 werd een webinar georganiseerd met 40 deelnemers uit veel verschillende hoeken: provincies, maatschappelijke organisaties, adviseurs, rijksoverheid, etc. De oogs is een rapport vol inspiratie waar de nationale bossenmakelaar mee aan de slag kan.

 

Het dakbos van MSQ Groep BV

Joyce Penninkhof, Gera op den Kelder, Sietze van Dijk & Anne Reichgelt, 2022

Een verkenning naar de realisatie van 100 hectare natuurbos ter compensatie van de klimaat impact van MSQ Groep BV in Nederland.

Tussenrapportage onderzoek naar effecten graasdruk

Joyce Penninkhof (Probos), Sander Teeuwen (Probos),Anne Reichgelt (Probos), Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies), Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), Jan den Ouden (WUR) en Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk Fauna-Advies Mts), mei 2022

In 2020 is gestart met een innovatief onderzoek naar de graasdruk op de Veluwe. Op deze manier is het meten van de graasdruk nog niet eerder uitgevoerd. Dat betekent dat er gaandeweg wordt geleerd. Er zijn zowel inhoudelijke als organisatorische conclusies te trekken uit de afgelopen meetjaren 2020 en 2021. Deze worden hier achtereenvolgens behandeld.

Beheerevaluatie natuurbossen

Jan Oldenburger, Guus Beerkens, mei 2022

In de bossenstrategie is aangegeven dat de biodiversiteit in bos vergroot moet worden door aanpassingen van het (SNL-)beheer. Hierbij wordt onder andere naar de rol van oogst in het natuurbos (N14 & N15) gekeken. Er ontbreekt echter een goede analyse van de ontwikkeling van de natuurbossen onder de huidige SNL beheerrichtlijnen en -voorwaarden. Eind april 2022 verschijnt de meest recente Nederlandse bosinventarisatie (NBI-7). Het doel van deze inventarisatie, die is uitgevoerd in de periode 2017-2021, is een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie (NBI-6 uitgevoerd in de periode 2012-2013).