Skip to main content

Rapporten

Rapporten geschreven door Probos zijn online in te zien en te downloaden.

Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt, Sander Teeuwen, oktober 2020

De factsheets zijn een rekenhulpmiddel voor het ramen van de kosten voor aanplant van verschillende beplantingstypen. Verschillende partijen hadden behoefte aan een verbeterd inzicht in de kosten die gepaard gaan met de ambities ten aanzien van het uitbreiden van het bosareaal, boscompensatie en de aanleg van de verschillende landschapselementen.

Report: Understanding sustainable secondary tropical wood products through data

George White (GTF), Mark van Benthem (Probos), Jan Oldenburger (Probos) & Sander Teeuwen (Probos), October 2020

Commissioned by:
IDH, the Sustainable Trade Initiative

If the EU27+UK would source 100% verified sustainable tropical timber products, it would positively impact over 18 mill ha semi and natural tropical forests and reduce CO2 emissions by at least 100 million metric tons. These are the main findings of our latest market data report developed with the Global Timber Forum and IDH, the Sustainable Trade Initiative, breaking new ground regarding secondary timber products.

Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt,  Martijn Boosten,  Joyce Penninkhof,  Sander Teeuwen,  Jasprina Kremers en Mark van Benthem, september 2020

In de Bossenstrategie wil men voor gebruik van hout uitgaan van cascadering waarbij hoogwaardige toepassingen worden bevorderd en na hoogwaardige en circulaire toepassing alleen nog beperkt kleinere reststromen overblijven voor energieproductie. Op basis van het huidige oogstaandeel van de bijgroei lijkt er ruimte voor een lichte stijging van de houtoogst in het Nederlandse bos.

Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving

Boki Luske, Evert Prins (Louis Bolk Instituut), Anne Reichgelt, Jasprina Kremers (Probos), september 2020

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij geen struikelblok vormen. In opdracht van het Ministerie van LNV hebben Louis Bolk Instituut en Probos een voorstudie uitgevoerd naar een mogelijke gewascode voor agroforestry. De hoofdvraag hierbij was of een nieuwe gewascode nodig is voor andere vormen van agroforestry dan voedselbossen, of dat de huidige gewascodes volstaan.

Meer bos en bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen. Kansen, (maatschappelijke) baten en kosten van het provinciaal Programma Bos en Hout

Martijn Boosten, Jasprina Kremers (Probos), Linda Noorman, Bart Vries (Provincie Groningen), Sander Teeuwen (Probos), augustus 2020

Er is steeds meer aandacht voor de bijdrage die bos en bomen leveren aan klimaat, biodiversiteit en een mooie leefomgeving voor zowel gezondheid als recreatie. In Groningen wordt met het Programma Bos en Hout invulling gegeven aan de ambitie om meer bos en houtopstanden in allerlei varianten aan te leggen. Deze publicatie geeft een overzicht van de doelen en de eerste uitwerking van dit programma. Waar liggen kansen voor uitbreiding van groen? Welke bijdrage leveren bos, groene lijnen in het landschap, erfbeplantingen en groen op bedrijventerreinen aan de CO2-reductie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving? Wat zijn hiervan de kosten? De publicatie is bedoeld om alle belanghebbenden (zoals provincie, gemeenten, waterschappen, groene gebiedspartners en agrarisch collectieven) te informeren, maar vooral te inspireren, om samen invulling te geven aan een groener en duurzamer Groningen.

Revitalisering Nederlandse bossen

Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid-Nederland), Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos), Wouter Delforterie (Bosgroep Midden-Nederland), Bart Nyssen (Bosgroep Zuid-Nederland), juli 2020

De Nederlandse bossen staan onder druk. Op veel plekken functioneert de bosbodem niet goed meer, omdat deze verzuurd is door een overmaat aan stikstof en zwaveloxide. Het veranderende klimaat zorgt voor droogte en hitte, wat voor nog grotere problemen en uitdagingen zorgt. De meeste grondwaterafhankelijke bossen staan nog eens extra onder druk, door een verlaging van de grondwaterstand. In opdracht van het ministerie van LNV hebben de Bosgroepen, Probos en Staatsbosbeheer een kennisdocument geschreven over het revitaliseren van Nederlandse bossen met als doel om toekomstbestendige bossen te creëren die een breed scala aan functies kunnen vervullen. Het kennisdocument dient als input dient voor de Bossenstrategie.