Skip to main content

Rapporten

Rapporten geschreven door Probos zijn online in te zien en te downloaden.

Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Provincie Fryslân

Quiryn Kaasschieter & Mathijs Dijkstra (LAOS Landschapsarchitectuur), Martijn Boosten (Stichting Probos), Frans Debets (Debets BV) & Annet Kampinga (Touché concept en copy), juni 2020

In het Klimaatakkoord is voor de sector Bomen Bos Natuur een doelstelling opgenomen om 0,4 Mton CO2 emissiereductie te realiseren. De provincie Fryslân wil samen met haar partners een deel van deze doelstelling vorm en inhoud te geven. In opdracht van de provincie hebben LAOS Landschapsarchitectuur, Probos, Debets BV en Touché Concept & Copy 18 bouwstenen ontwikkeld die als input kunnen dienen voor de provinciale uitwerking van deze opgaven. De bouwstenen bestaan uit ruimtelijke en beheersmatige bouwstenen variërend van uitbreiding van bossen, kwelders en houtwallen tot revitalisering van landschapselementen en klimaatslim ketenbeheer. Tevens zijn er beleidsmatige bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen zijn tot stand gekomen via sessies met stakeholders waarin de mogelijkheden in de Friese context zijn verkend en er is gekeken hoe de opgave in de verschillende Friese regio's kan worden uitgewerkt.

Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur.

Martijn Boosten, Jaap van den Briel (Probos), Bas Lerink (WUR), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Mart-Jan Schelhaas (WUR), januari 2020

Een praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout.

De Factsheets zijn bedoeld als praktische rekenhulp voor het inschatten van het mitigatie-effect van klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur (BBN). Aanleiding voor het opstellen van de Factsheets was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2 per jaar additioneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team van Probos, WUR en Arboribus Silva deze Factsheets in korte tijd samengesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots en die voortdurend worden bijgewerkt in de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer.

In 2022 heeft een herziening plaatsgevonden van de Factsheets, deze zijn hier te vinden.

Onderzoek ontkieming zaden Japanse duizendknoop

Chris van Dijk, Willem de Visser (WUR), Joyce Penninkhof, Jasprina Kremers, Coen de Kleine, Martijn Boosten (Probos), december 2019

Op steeds meer plekken in Nederland komen Aziatische duizendknopen (Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendkoop) voor. Deze Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten, die zeer moeilijk te bestrijden en te beheersen zijn. De planten hebben lange en sterk vertakte ondergrondse wortelstokken. In het voorjaar groeien vanuit de knopen op de wortelstokken in korte tijd veel, dicht bij elkaar staande stengels, met bladeren met een groot bladoppervlak. 

Stand van zaken bos in Nederland

Jan Oldenburger, November 2019

Deze factsheet is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV als achtergronddocument voor de werksessie op 20 en 22 november 2019

Het ministerie van LNV en de provincies werken momenteel samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Aanleiding vooreen overkoepelende bossenstrategie is de constatering dat meer samenhang nodig is tussen bossen-, natuur-en klimaatbeleid. De afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord vragen om een uitwerking, bossen staan wereldwijd onder druk en tussen natuurdoelen en klimaatdoelen ontstaan spanningen. Houtkap roept meer dan eens veel emoties en vragen op in de maatschappij. Daarom komen provincies en Rijk samen met een bossenstrategie. Eind dit jaar wordteen hoofdlijnennotitie met ambities en overwegingengepubliceerd. In het voorjaar volgt er een tweede notitie die op de uitvoering is gericht.

Unlocking Sustainable Tropical Timber Market Growth Through Data

George White (GTF), Mark van Benthem, Jan Oldenburger & Sander Teeuwen (Probos), November 2019

Between 25% and 32% of the primary tropical timber imported into the EU28 was exposed to sustainable timber certification, reveals the latest Probos and GTF Tropical Timber Market Data report. There exist great room for improvement and this number demands decisive action by all stakeholders.

The seven main importing countries (Belgium, France, The Netherlands, Italy, United Kingdom, Germany and Spain) together represent approximately 90% of the EU28 primary tropical timber product import. The concentration of imports in these seven countries provides a strong lever for change. A rapid shift towards sustainable timber could have wide-ranging consequences for the world’s tropical forests.

Erfgoed in het bosbeheer

Martijn Boosten & Joyce Penninkhof, oktober 2019

Handleiding voor het integreren van erfgoedwaarden in het beheer

Bossen herbergen een breed scala aan erfgoedwaarden. Bossen zijn rijk aan cultuurhistorische en archeologische sporen die door eeuwenlang menselijk gebruik van het landschap zijn achtergebleven. Denk bijvoorbeeld aan hakhoutrelicten, wildwallen, grenspalen, leemkuilen, lanen, sprengen, rabatten, karrensporen, landweren, grafheuvels en raatakkers. Bossen herbergen ook patronen die samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals verkavelingspatronen, historische wegennetten, bewoningsplekken, ontwateringstelsels en historische tuin- en parkontwerpen. Een deel van dit erfgoed heeft een beschermde status als (rijks)monument, maar het merendeel van het erfgoed heeft geen officiële monumentenstatus. Dit maakt dit erfgoed echter niet minder waardevol. Bosbeheerders hebben daarom een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met erfgoed om te gaan. Temeer omdat bossen nog talloze onbekende en onontdekte erfgoedwaarden bevatten, zowel ondergronds als bovengronds. Voor het bosbeheer biedt dit uitdagingen, maar ook kansen. Deze handleiding gaat daar nader op in en biedt praktische handvatten voor het omgaan met erfgoedwaarden. Deze handleiding bundelt de kennis en ervaring die de afgelopen jaren in Nederland is opgedaan met erfgoed in bos- en natuurgebieden.