Skip to main content

Rapporten: 2018 en ouder

Herstelplan wal Landgoed Meer en Bos

Martijn Boosten, juli 2017

Plan voor bescherming en versterking van cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden

Op landgoed Meer en Bos in Den Haag vormt een aarden wal uit de achttiende eeuw de voormalige begrenzing van het landgoed aan de zuid- en oostzijde. Op het talud van de wal zijn nog enkele restanten van historische eikenhakhoutbeplanting aanwezig. De wal wordt momenteel intensief gebruikt en gewaardeerd als wandelpad. Op diverse plekken heeft het wallichaam sterk te lijden van erosie, waardoor er gaten in het wallichaam ontstaan en er grond in de ringsloot spoelt. Dit rapport bevat een plan voor het herstel van de wal, het verbeteren van de herkenbaarheid van de wal en het toekomstig beheer, waarbij rekening is gehouden met de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden van de wal en de bijbehorende beplanting.

Potentieel van houtige biomassa in Gelderland

Jan Oldenburger en Martijn Boosten (Stichting Probos), David Borgman en Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies V.O.F.), maart 2017

Quick scan van het verantwoord te oogsten potentieel biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving

De Nederlandse rondhoutzagerijsector

Fons Voncken en Jan Oldenburger, februari 2017

Een analyse met het oog op de toekomstige rondhoutverwerkingscapaciteit

De Nederlandse rondhoutzagerijen vormen een cruciale schakel in de Nederlandse houtketen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van meer dan twee derde van het in Nederland verwerkte rondhout . Dat betreft ook nog eens het meest hoogwaardige sortiment (zaaghout). Indien zagerijen niet toekomstbestendig zijn of niet mee kunnen bewegen met de opwaardering, zijn de beleidsdoelen van de Nederlandse overheid lastig te realiseren. In directe zin zijn de lokale zagerijen van groot belang als afnemer van de Nederlandse boseigenaren en –beheerders. Het is de plek waar zij hun hout in de regel tegen de beste prijs kwijt kunnen. De vraag die hier daarom centraal gesteld wordt is hoe toekomstbestendig de Nederlandse rondhoutzagerijen zijn.

De markt voor afvalhout in 2015

Jan Oldenburger & Fons Voncken, juni 2017

Cijfers en achtergronden

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het verpakkende bedrijfsleven de uitdaging aangegaan om substantieel meer verpakkingsafvalhout te recyclen. Het afgesproken recyclingpercentage van 45% betekent dat er ruim 50% meer verpakkingshout gerecycled moet worden ten opzichte van de huidige praktijk. Om dit recyclingpercentage nu en in de toekomst te realiseren, is een strategie ontwikkeld. In deze strategie staat een aanpak centraal die zich richt op (her)gebruik en reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en tot slot eventuele verbranding (mits er geen andere mogelijkheden zijn).

Kiplekker onder de wilgen

Martijn Boosten en Joyce Penninkhof, november 2016

Van eind 2012 tot en met het voorjaar van 2016 is door het Centrum van Biomassa Innovatie (CBI) in samenwerking met Stichting Probos het project ‘Kiplekker onder de wilgen’ uitgevoerd. Dit project had als doel om kennis te ontwikkelen over de aanleg en de exploitatie van biomassaplantages met wilg in kippenuitlopen. Dit rapport bevat de resultaten van het project.

Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2015

Jan Oldenburger, Fons Voncken, Joyce Penninkhof en Mark van Benthem, november 2016

Dit rapport presenteert de resultaten van de vijfde marktmeting naar het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier en karton op de Nederlandse markt. Het rapport biedt een goed overzicht van de ontwikkeling van het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in de periode 2005-2015. In het rapport worden zowel de resultaten voor de gehele Nederlandse markt voor primaire houtproducten en papier en karton gepresenteerd, als ook de resultaten voor de afzonderlijke productgroepen: gezaagd naaldhout, -gematigd loofhout, -tropisch hardhout, plaatmateriaal, verpakkingspapier en -karton, grafisch papier en -karton, krantenpapier en sanitair papier. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan de herkomst van tropisch hardhout dat op de Nederlandse markt is gebracht en het houtverbruik binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en GWW.