Skip to main content

Bosberichten 1982 - 1986

Ontwikkelingen rond vezelhout

Vezelhont is een samenvattende naam voor hont dat wordt gebruikt voor de papierpulpfabrikage en voor dc fabrikage van spaan- en vezelplaten. Daarbij gaat hct in de regel om dun rondhout (ruw hout uit het bos) en om chips en houtafval die beide vrijkomen bij de verwerking van zaaghout. De pulp- én de platenindustrie kunnen dus in principe hetzelfde hout gebruiken, zij het dat de papierindustrie veelal hogere eisen stelt aan soort en kwaliteit. Zij betaalt er in het algemeen ook meer voor. Maar statistisch wordt geen verschil gemaakt tussen papierhout enerzijds en spaan- en vezelplaathout anderzijds.

Recreatie en houtproduktie

Hout is een van de belangrijkste grondstoffen waarover de mens beschikt. Bossen moeten die grondstof voortbrengen. Bossen zijn ook één van de belangrijkste mogelijkheden voor de mens om zich in de vrije natuur te ontspannen. Nederland heeft veel mensen maar weinig bos waar ze kunnen vertieren en dus ook weinig mogelijkheden om het zo nodige hout te produceren. Dat maakt juist in een land als het onze een combinatie van recreatie en houtproduktie in hetzelfde bos niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk! Waar veel mensen wonen wordt veel hout gebruikt door die mensen zelf. Als ze zich dat realiseren zullen ze de noodzaak van houtkap, ook in het bos waar ze een deel van hun vrije tijd doorbrengen, moeten erkennen. Dat geeft een extra dimensie aan hun waardering voor dat bos!

Brazilië, toekomstig leverancier van tropisch hout

Enige maanden geleden heeft ir. 1. T. Wassink op uitnodiging van de Braziliaanse regering een reis door Brazilië gemaakt. Doel van zijn bezoek was het uitbrengen van advies aan het Braziliaanse Staatsbosbeheer over verbetering van de marketing van hout. Wij vroegen deze tropisch- houtdeskundige om zijn impressies.

Misvattingen rond 'produktiebos'

Nu de houtproduktie in het regeringsbeleid meer aandacht krijgt, nu in dit verband meer initiatieven tot verhoging van die produktie worden ontwikkeld, groeit het misverstand rond het begrip 'prodllktiebos'. Regelmatig komt men uitdrukkingen als 'dennenakkers', 'poplllierenplantages' en meer van dergelijke typeringen tegen in discussies rond de bosaanleg en ook in de publiciteit die daaraan wordt gegeven. Daarbij is sprake van veel misvattingen en van te weinig kennis van wat bos is en wat bosbouw inhoudt.

Bos en hout in Zweden

Op uitnodiging van de Zweedse pulp- en papierindustrie brachten wij in mei van dit jaar met enkele collega's uit andere EG-landen een bezoek aan Zweden. Bossen en houtverwerkende bedrijven werden bezocht en een aantal interessante discussies werd gevoerd, onder meer met de heer Falk, direkteur- generaal van de overkoepelende nationale bosbouworganisatie, de Nationale Bosbouw Raad. Dit artikel beoogt een korte schets te geven van de situatie in Zweden op het gebied van bos en hout, mede op grond van de tijdens dit bezoek verkregen informatie.

Houtstroomonderzoek, een voorstudie

In 1983 berichtten wij reeds in "Bos en Hout Berichten" nummer 3 over een voorstudie van de Stichting Bos en Hout naar de mogelijkheden om in Nederland een houtstroomonderzoek op permanente basis in te stellen. Deze voorstudie werd mogelijk gemaakt door een belangrijke financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels is deze voorstudie afgesloten en zijn de resultaten daarvan beschikbaar. Daarover gaat dit Bos en Hout Bericht. Eerst echter in het kort iets over het doel en de noodzaak van een houtstroomonderzoek.