Skip to main content

Bosberichten 1982 - 1986

Het hart in de boom II

In "Bos en Hout Berichten 1985, nr. 7" beschreefde heer Wassink op boeiende wijze emoties en gevoelens in de relatie mens-boom, zoals die vanafhet begin van de mensheid zo 'n grote rol hebben gespeeld. In dit "Bericht" sluit hij op het vorige aan met een al evenzeer boeiende schets van de mystieke, religieuze relaties tussen de mens en een aantal verschillende boomsoorten.

Bosuitbreiding en de afzet van populierehout

Het Staatsbosbeheer houdt zich momenteel druk bezig met initiatieven om de zo noodzakelijke uitbreiding van het bosareaal te stimuleren. Een goede zaak! In dit kader stelde ir. P. van der Knaap van de Inspektie Bosbouw van deze dienst een notitie op voor een vergadering van de consulenten Bos- en Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer op 3 september jl. De inhoud van deze notitie is dermate instructief dat wij hem graag in dit Bericht weergeven.

Bos en hout in Spanje en Portugal

Op 1 januari 1986 wordt onze Europese Gemeenschap uitgebreid met twee Zuid-Europese landen, Spanje en Portugal. Het zijn zeker niet de meest welvarende landen van West-Europa. Het zijn echter weilanden met een belangrijke bosoppervlakte en een aanzienlijke jaarlijkse houtoogst. Op het gebied van bos en hout zal de Europese Gemeenschap dan ook een belangrijke uitbreiding ondergaan. In dit Bos en Hout Bericht zal eerst een overzicht worden gegeven van het bos en de houtmarkt in elk van de twee landen, te beginnen bij Spanje. Daarna zal worden bekeken wat de invloed is van hun toetreding tot de EG op het bos- en houtbeeld van de Gemeenschap.

Bosbouw in het Verenigd Koninkrijk

Uitbreiding van het bosareaal krijgt in tal van landen steeds meer aandacht. Dat geldt ook in enkele zeer bosarme landen in West-Europa zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In ons land is naast bosuitbreiding door de overheid bosuitbreiding door particulieren van belang. In het Verenigd Koninkrijk is veel succes geboekt met de aanleg van nieuw bos door particulieren. Dat bracht de schrijvers van dit Bos en Hout Bericht er toe om namens de Stichting Bos en Hout en het Staatsbosbeheer aldaar polshoogte te nemen. Tij. dens het bezoek werd vooral aandacht besteed aan de rol van de particulier, aan de betekenis van fiscale maatregelen en aan de funktie die de zogenaamde 'Forestry Groups' vervullen.

Enige aspecten van internationale grondstoffenpolitiek

Nu de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout binnenkort in ons parlement zal worden behandeld, is het goed aandacht te schenken aan de achtergrond waartegen dit alles zich afspeelt. Niemand kan daarover beter oordelen dan de heer J. van Diest, tot zijn pensioen plv. hoofd van de Hoofdafdeling Grondstoffenaangelegenheden van het Directoraat- generaal voorde Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken. Hij heeft aan talrijke conferenties over internationale grondstoffenzaken als lid of leider van de Nederlandse delegatie deelgenomen. Dat geldt ook voor het overgrote deel van de onderhandelingen over tropisch hout. Wij prijzen ons gelukkig dat wij deze bij uitstek deskundige op hetgebied van de internationale grondstoffenpolitiek in dit Bos en Hout Bericht aan het woord mogen laten.

Het hart in de boom I

Waarom voelt de mens van jongsafzich zo aangetrokken door bomen, vooral oude bomen? Waarom reageert hij vaak ZO emotioneel op het kappen van bomen? Het zijn vragen waar een ieder die belang heeft bij bos en bijhout nietomheen kan! Die gevoelens en die emoties vormen geen nieuw verschijnsel. Zij zijn zo oud als de mens. Wassink heeft daarover eens een boeiend boekje geschreven: "The Man- Wood relationship" (Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1976). Wij vroegen hem daaruit iets te vertellen in enkele "Bos en Hout Berichten". Dit is het eerste.