Skip to main content

Bosberichten 1987 - 1991

Een bosbouwbeleid vol vraagtekens

Er is in de laatste tijd sprake van een bosbouwbeleid in Nederland waarbij de grootste optimisten toch wel hun wenkbrauwen moeten fronsen. Wat beweegt een minister van Landbouw om zijn directie Bos- en Landschapsbouw op te heHen en samen te smelten met het Natuur- en Faunabeleid? Wat is de achtergrond van een wel erg zacht uitvoeringsprogramma voor het Meerjarenplan Bosbouw? Waarom weten we nog steeds niet waar de regering nu wel en waar niet nieuwe bossen wil toestaan? En waarom is de regering - overigens terecht - zeer bezig met het behoud van het tropische regenbos, zegt in dat verband grote waarde te hechten aan meer houtproduktie en meer bos in eigen land maar brengt dat streven nauwelijks in praktijk? Allemaal interessante vragen maar naar het antwoord kan men slechts gissen. Daarover gaat dit Bos en Hout Bericht.

Bosuitbreiding in EG perspectief

Op het moment dat Nederlandse akkerbouwers protesteren tegen de te lage graanprijzen is het duidelijk dat gezocht moet worden naar economisch haalbare alternatieven voor de bestaande landbouwproduktie. Bosbouw kan in sommige opzichten een dergelijk alternatief bieden. De Gemeenschap heeft dit na jarenlange aarzeling eindelijk erkend.

Bosuitbreiding in Nederland

Wat moet er in ieder geval gebeuren om voorwaarden te scheppen voor een voldoende uitbreiding van het Nederlandse bosareaal op redelijk termiin? Ik beperk me tot conclusies op het gebied van politiek en beleid.

Plattelandsontwikkeling en herbebossing

Ik heb getracht duidelijk te maken

  • dat het ontbossingsproces in de tropen gecompliceerd is en
  • dat dit proces slechts afgeremd kan worden door een brede aanpak, waarvan duurzaam bosbeheer, plattelandsontwikkeling en herbebossing de voornaamste componenten zijn en
  • dat bij deze aanpak behalve financiële, ook tal van politiek-bestuurlijke en sociaal-economische problemen om een oplossing vragen.

Daarbij heb ik buiten beschouwing gelaten de explosieve bevolkingsgroei en de noodzaak deze af te remmen.

Biedt onze bosbouw economisch perspectief?

De bedrijfsuitkomsten in de bosbouw zijn van groot belang, voor boseigenaren maar ook voor hen die van een economisch goed functioneren van dat bos afhankelijk zijn. Dat geldt zeker voor houthandel en houtverwerkende industrie. Er is veel discussie over de rentabiliteit van bos en van houtproduktie. Van Goor, een groot kenner van de Nederlandse bosteelt, waarschuwt in dit Bos en Hout Bericht tegen een te lichtvaardig trekken van conclusies uit minder goede bedrijfsresultaten en pleit voor een objectieve benadering daarvan.

Bos en Hout in het kort

Regelmatig bereiken ons verzoeken om een beknopt overzicht te geven van wat er rond bos en hout in de wereld en bij ons aan de hand is. We gaven dat reeds meermalen en bij verschillende gelegenheden. Maar het begin van een nieuw decennium is wellicht een goed tijdstip om enkele hoofdlijnen van het bos- en houtgebeuren nog eens kort weer te geven.