Skip to main content

Bosberichten 1987 - 1991

Bospolitieke perikelen

In 1989 is op bospolitiek gebied veel gebeurd. Maar doorbraken waren er te weinig. Anders gezegd: Tal van knopen zitten er nog dik in, knopen die ontward noch doorgehakt zijn. Dat wordt een wat te chronische kwaal. Over een aantal van die bospolitieke perikelen gaat dit Bos en Hout Bericht. Daarbij zullen we wel degelijk ook gunstige ontwikkelingen voor het voetlicht halen. Laten we daar dan maar mee beginnen.

Het Timber Committee in Genève bijeen

Van 9 tot 13 oktober j.l. vergaderde in Genève het Timber Committee van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Daarbij waren 27 landen en 15 internationale organisaties vertegenwoordigd met in totaal rond 120 gedelegeerden. De schrijver van dit Bos en Hout Bericht werd voor het komende jaar tot voorzitter van het Houtcomité gekozen. De heer Moskov uit Bulgarije, vice-president van de Bulgaarse Forestry and Forest Industries Association, werd vice- voorzitter. Dit Bos en Hout Bericht geeft een overzicht van de belangrijkste kwesties die tijdens de zitting in Genève besproken zijn, n.l. de internationale markten van hout en houtprodukten, een verklaring van het Timber Committee over tropisch hout en het speciale thema van de zitting, bos en hout in Rusland.

Tropisch hout en de Europese Gemeenschap

Als per 1 januari 1993 de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap (EG) worden opgeheven zal de vorming van een van de belangrijkste consumentenmarkten van de wereld, met ruim 320 miljoen inwoners, een feit zijn. Dit geldt ook voor hout en houtprodukten. Om aan de grote vraag naar hout en houtprodukten te kunnen voldoen moet de Europese Gemeenschap, bij een geringe eigen houtproduktie, jaarlijks enorme hoeveelheden hout in de vorm van vele produkten importeren. Gedeeltelijk is dit hout afkomstig uit tropische regenwouden. Dit Bos en Hout Bericht handelt over de betekenis van tropisch hout voor de houtvoorziening van de E.G. en geeft een overzicht van de landen die voor deze voorziening van belang zijn.

Milieubeleid versus bosbeleid? Een ongewenste confrontatie

In de laatste tijd treedt een verscherping op van de toch al niet steeds probleemloze verhouding tussen het natuur- en landschapsbeleid en het bosbouwbeleid. Dat is geen goede zaak. Beide, bos en natuur, zijn sinds mensenheugenis en eigenlijk zolang bos bestaat zo nauw met elkaar verweven dat een integratie van deze twee meer voor de hand lijkt te liggen dan een confrontatie. Maar wij mensen maken er soms iets heel moeilijks van, zelfs van bos, natuur en landschap. Daarover gaat dit Bos en Hout Bericht.

ITTO de zesde zitting van de international tropical timber council

Van 16-24 mei 1989 vond in Abidjan~ Ivoorkust de zesde raadszitting van de Internationale Tropisch Hout Organisatie (ITTO) plaats. De organisatie werkt nu effectief drie jaar, nadat in 1983 de Internationale overeenkomst is gesloten in het kader van de Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD). Potentiële leden van de organisatie zijn landen die tropisch hout produceren en/of consumeren. Momenteel zijn er 41 landen lid. Zij zijn verenigd in de Raad die tot op heden twee maal per jaar bijeen komt. Aan de Raad zijn drie permanente commissies toegevoegd ten behoeve van de drie aandachtsvelden in marktinformatie, houtverwerkende industrieën, herbebossing en bosbeheer.

Houtaanduidingen (antiek, oud, ouderwets, in onbruik of soms nog wel eens gebruikt)

Soms duiken in de praktijk of in de literatuur woorden op die op hout betrekking hebben, die echter het probleem oproepen dat de betekenis daarvan verloren is gegaan. De nLyste van des GraeHelijckheids Tolle van Hollandt binnen de Stad Haarlem", Groot Placaatboek, uit 1645 is daar een mooi voorbeeld van. De auteurs hebben een groot aantal van deze uitdrukkingen getraceerd. Daarbij hebben zij niet specifieke vak-literatuur nageplozen, zoals b.v. over de antieke houtscheepsbouw. Ir Wassink is houtdeskundige, Drs van Klaveren is archeoloog en historicus.