Skip to main content

Bosberichten 1987 - 1991

Belang van de industrie bij de Nederlandse bosbouw

Op 31 mei j. I. organiseerde de Bosgroep Salland-Twente ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een congres. Thema: "Nieuwe kansen in de bosbouw". Een goed initiatief, dat veel belangstelling trok. Er werd een aantal belangwekkende lezingen gehouden die alle worden gepubliceerd in "De Landeigenaar". De heer Van Reenen, algemeen direkteur van Parenco en lid van het Bestuur van de Stichting Bos en Hout, sprak over het belang dat de houtverwerkende industrie in ons land bij de nederlandse bosbouw heeft. Hierna volgt wat hij daarover zei.

De in en uitvoer van rondhout en gezaagd hout in 1988

In Bos en Hout Bericht nr.Svan 1988 spraken wij over een positieve ontwikkeling rond de ins en uitvoer van zaaghout en gezaagd hout. We concludeerden toen dat ondanks een aantal ongunstige factoren waaronder bezuinigingen op de overheidsuitgaven, de positieve ontwikkeling zich ook in 1988 zou kunnen voortzetten. De marktindicatoren stemden tot enig optimisme. Inmiddels zijn de handelscijfers van het CBS over 1988 beschikbaar gekomen en kan de balans worden opgemaakt.

Nieuwe belemmeringen voor de houtproduktie

Op papier zijn in de laatste jaren betere omstandigheden voor de houtproduktie ontstaan. Men kan zich echter afvragen wanneer dat nu ook eens in de praktijk gebeurt. Voorlopig lijken er alleen maar meer belemmeringen te komen. In een aantal Bos en Hout Berichten van vorig jaar hebben wij obstakels voor houtproduktie in het bestaande bos, voor de aanleg van nieuwe bossen en voor de produktie in weg- en grensbeplantingen op een rijtje gezet. Een van de twee belemmeringen die in dit Bos en Hout Bericht aan de orde komen is daarin al genoemd, een andere niet omdat die toen niet was te voorzien. Het gaat respectievelijk om contra-acties van natuur- en landschapsbescherming en om goed bedoelde maar slecht uitpakkende activiteiten van het Ministerie van Landbouw en Visserij.

De "Citificatie" van het bos

Een aantal jaren geleden verscheen in het Canadese blad nPulp and Paper Magazine een boeiend verhaal van prof. Paris, hoogleraar milieuplanning in Montreal. Hij introduceerde het begrip "citificatie" van het bos, het overbrengen van ideeën en opvattingen van de stadsbewoners naar het bos en het bosbeheer, met alle complicaties van dien. Een probleem dat in vele delen van de wereld thans actueler is dan ooit. Met toestemming van de redactie van het Canadese tijdschrift vertaalden wij het artikel destijds voor het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. Een geactualiseerde vertaling - we gaven immers al aan dat het probleem thans actueler is dan ooit - publiceren we nu in Bos en Hout Berichten. Bij het lezen moet men zich wel realiseren dat het Canadese bos vrijwel geheeloverheidsbezit is en dat de houtindustrie de grootste bosexploitant is.

Samenwerking in de particuliere bosbouw

Essentieel voor de toekomst van het bos De particuliere bosbouw, die grote problemen kent, maar die van groot belang is voor allen in ons land die met bos en hout te maken hebben (en dat zijn we allemaal), is actiever dan ooit. Vooral de samenwerking van boseigenaren in georganiseerde vorm staat midden in de belangstelling. De Bosgroep Salland-Twente is zo'n organisatie, dynamisch en goed aan de weg timmerend. Dat blijkt binnenkort. Op 31 mei viert ze haar lO-jarig bestaan met een congres in Deventer waar prominente sprekers uit politiek, bosbouw en industrie het zullen hebben over nNieuwe kansen voor de bosbouw". Meer informatie hierover zal zeer binnenkort verschijnen. Wij bevelen deze belangrijke manifestatie nu reeds in de aandacht van de lezers van onze Bos en Hout Berichten aan. In dit Bos en Hout Bericht geven wij graag het woord aan mevrouw drs. Cremers van de Bosgroep Salland-Twente, die het een en ander over deze bosgroep vertelt.

Houtvoorziening en politiek

De Stichting Centrum Hout organiseerde op 8 december j.l. de "Houtdag '88" met als thema: "Trends in hout". Drs. G. M. V. van Aardenne, voorzitter van de Stichting Bos en Hout, gaf als eerste inleider een beeld van de invloed van de politiek op de huidige en toekomstige beschikbaarheid van hout, zowel in algemene zin als in Nederland en de EG. Hier volgt zijn inleiding.