Skip to main content

Bosberichten 1987 - 1991

De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1990 (2)

Het Nederlandse bos levert steeds meer hout. De eerst onderzoekstekenen wijzen erop dat ook in de toekom t de oogst verdér kan stijgen. Gezien de enorme huidige import van hout en houtprodukten, is deze ontwikkeful voor de verwerkende industrie in ons land gunstig te noemen. In het vorige Bos en Hout Bericht (91-5) schetsten we voor het jaar 1990 een totaalbeeld van de Nederlandse rondhoutverwerking en van de zagerijsector in het bijzonder. Dit Bos en Hout Bericht neemt de cijfers uit de papier-en kartonindustrie, de klompenmakerijen en de rondhoutimpregneerbedrijven onder de loep.

De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1990 (1)

Sinds 1988 is de belangstelling voor Nederlands hout sterk in beweging. De ene ontwikkeling roept weer anderen op. De gevolgen zijn soms verstrekkend voor de Nederlandse bosbouw en de Nederlandse houtverwerkende industrie. Voor de SBH een reden om het integrale onderzoek van 1989 naar het gebruik van rondhout door de Nederlandse houtverwerkende industrie te herhalen. Dit Bos en Hout Bericht geeft de stand van zaken in 1990 weer wat betreft de totale rondhoutverwerking in Nederland en in de zagerij-sector in het bijzonder. In een volgend Bericht komen papierindustrie, klompenmakerijen en impregneersector aan de orde.

Bouwen met tropisch hout?

Op 21 maart jl. organiseerde de gemeente Wageningen een studiedag voor 'beslissers in de bouw' over het gebruik van tropisch hardhout. "Bouwen met tropisch hout?!" was het onderwerp dat centraal stond. De Stichting Bos en Hout was aanwezig op de druk bezette studiedag. In dit Bos en Hout Bericht haar verslag van de bijeenkomst en enkele conclusies.

Bos en Hout in Noord Amerika

Noord-Amerika bezit een omvangrijk bosareaal dat tot de belangrijkste houtbronnen behoort waarover de mensheid beschikt. Het heeft een dominerende invloed op de internationale markten van hout en houtprodukten. Daarom is het van mondiaal belang hoe in dit deel van de wereld de bos- en houtsituatie zich ontwikkelt. Recent heeft Noord-Amerika nieuwe gegevens verschaft over zijn bosareaal, over zijn houtproduktie en houtbehoefte en over wat er tot het jaar 2005 in dat opzicht mag worden verwacht. Dat gebeurde in een rapport dat in oktober 1990 werd aangeboden aan het Timber Committee van de V.N. in Genève.

Houtteelt op landbouwgronden, de resultaten van een onderzoek

De braaklegregeling voor akkerbouwgronden biedt interessante mogelijkheden voor uitbreiding van ons bosareaal met snelgroeiende boomsoorten. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten van een onderzoek naar de financiële haalbaarheid daarvan en de resultaten van een peiling onder agrariërs over hun standpunt. Frans van der Stroet, student aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten voerde het onderzoek uit tijdens een stage bij de SBH.

Beschikbaarheid van populierehout

Het aanbod van populierehout in Nederland dreigt in de negentiger jaren fors te gaan dalen. Dat is een gevolg van het in de zeventiger jaren gevoerde aanplantbeleid. Pas vanaf 2010 zou er weer sprake kunnen zijn van enige stijging. De situatie zou aanzienlijk verbeteren bij een onverkorte uitvoering van het Meerjarenplan Bosbouw. Vooralsnog zal onze populierehout verwerkende industrie voor zijn grondstof een toenemend beroep op het buitenland moeten doen.