Skip to main content

Bosberichten 1987 - 1991

Kritische Kamer over het bosbouwbeleid

De Tweede Kamer heeft zich kritisch uitgelaten over het bosbouwbeleid van de regering. Dat deed zij op 21 november j.l. tijdens een mondeling overleg met de nieuwe staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Visserij. De discussie ging over het uitvoeringsprogramma van het Meerjarenplan Bosbouw, een plan dat ook voor de verhoging van de houtproduktie in ons land van groot belang is. Over die discussie gaat dit Bos en Hout Bericht.

Toekomstige beschikbaarheid van hout

De Golfcrisis toont weer eens hoe slecht het kan zijn als de beschikbaarheid van een belangrijke grondstof afhankelijk is van te weinigen. Dat is het geval bij olie. Maar dat geldt ook voor hout. Hout, een grondstof die de mensheid in gigantische hoeveelheden, 3,5 miljard m3 per jaar, gebruikt. Maar ook een grondstof waarbij geldt dat te velen van te weinigen afhankelijk zijn. En het aantal netto-exporteurs blijft teruglopen!

De verwerking van Rondhout in Nederland

De vraag naar hout van Nederlandse bodem neemt toe en de verwachting is dat deze nog verder zal gaan toenemen. De belangstelling voor dit hout beperkt zich niet alleen tot de verwerkende industrie, ook de overheid en de politiek tonen hiervoor meer en meer interesse. Over de Nederlandse houtoogst en de bestemming daarvan bestond helaas een onvolledig beeld. Dit was een ernstige tekortkoming waardoor het moeilijk was om het belang van de Nederlandse houtproduktie aan te geven. Enkele jaren geleden heeft de Stichting Bos en Hout dit probleem onderkend en heeft zij een eerste aanzet gedaan om de belangrijkste houtstromen in Nederland systematisch in kaart te brengen.

Hennep als grondstof voor de papierindustrie?

Is er toekomst voor hennep als grondstof voor de papierfabrikage? Vooralsnog is de papierindustrie gematigd enthousiast. De lopende onderzoeken zullen moeten aantonen of hennep een volwaardige en economisch rendabele grondstof kan zijn, die naast snelgroeiend hout de broodnodige vezels kan leveren voor de papierindustrie. Op de studiemiddag van het ministerie van LNV, "Agrificatie: mogelijkheden en onmogelijkheden" op 14 juni jl., gaf de heer G. van Reenen als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken de visie van deze vereniging weer.

De Zweedse bosbouw

Zweden is een echt bosland en één van de grote exporteurs van hout en houtprodukten in de wereld. Vandaar dat wij in onze serie Bos en Hout Berichten graag plaats inruimen voor een beschouwing over de situatie in de Zweedse bosbouw, gegeven door een vooraanstaand Zweeds bosbouwkundige, Björn Hägglund. Hij is direkteur-generaal van "Skogsstyrelsen", een staatsdienst die belast is met de uitvoering van het bosbeleid van de overheid en in die zin vergelijkbaar met onze directie Bos- en Landschapsbouw.

De Nederlandse houtmarkt in 1989

In onze reeks Bos en Hout Berichten staan wij jaarlijks stil bij de ontwikkelingen die zich op de houtmarkt hebben voorgedaan. In 1988 constateerden wij een voortzetting van de trend die in 1987 was ingezet. Zowel bij het rondhout als bij het gezaagd hout was er toen sprake van een stabilisering tot lichte stijging van de netto-invoer. Belangrijke vraag is of deze trend zich ook in 1989 heeft kunnen voortzetten en wat voor 1990 verwacht mag worden.