Skip to main content

Bosberichten 2002 - 2006

Houtverwerkers laten het hoofd hangen

Al vele jaren gaat het niet goed met de rondhoutverwerkende industrie in Nederland. Maar opvallend uit de reacties van dit jaar op de BIS-enquête is de teneergeslagen houding van veel verwerkers. De toekomst lijkt voor hen dan ook weinig hoop te bieden. In dit Bos en Hout Bericht de achtergronden en de feiten.

Bosaanleg volop in de aandacht

Het jaar 2001 was een dieptepunt voor bosaanleg door particulieren. Gelukkig gaat het nu weer beter. Het aantal aanvragen is sterk gestegen en er is grote interesse voor de voorlichtingsacties op dit gebied. De financiële vergoedingen voor bosaanleg zijn momentel erg gunstig. Maar er zijn nog enkele knelpunten.

Resultaten uit het Meetnet Functievervulling Bos

Het Meetnet Functievervulling Bos is de opvolger van de Vierde Bosstatistiek. In een steekproef worden gegevens over bossen verzameld. Op basis van de uitkomsten ontstaat een inzicht in de kwaliteit van bossen als het gaat om natuur, recreatie, landschap en houtproductie. We berichten over de eerste voorlopige resultaten.

Rondhoutverwerkers in het nauw

Het gaat slecht met de Nederlandse rondhoutverwerking. Het afgelopen jaar hebben weer veel bedrijven de poorten geslaoten. Wat is er aan de hand? En welke gevolgen heeft dit voor het Nederlandse bos?

Oud hout verdient beter!

De Nederlandse tweedehands houtsector is momenteel nog weinig ontwikkeld, terwijl veel hout uit sloopprojecten goed te hergebruiken is. SBH analyseerde de knelpunten en doet een aantal voorstllen voor verbetering.

Stimulans voor opsnoeien

De Nederlandse houtverwerkende industrie heeft behoefte aan kwaliteitshout. Opsnoeien is een goede methode om de kwaliteit te verbeteren, maar bij boseigenaren zijn er twijfels over het rendement van deze ingreep. Om dit knelpunt weg te nemen, introduceert Stichting Bos en Hout een certificeringssysteem voor opsnoeien.