Skip to main content

Rapporten: 2018 en ouder

Marktvraag, beschikbaarheid en prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hout

Jan Oldenburger, Casper de Groot en Mark van Benthem, april 2015

Om gerichte acties tot het vergroten van de marktaandelen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout binnen de productgroep gezaagd tropisch hardhout te kunnen ontwikkelen is het belangrijk te weten binnen welke afzetmarkten het marktaandeel met name achterblijft en wat hiervoor de belangrijkste motieven zijn. Mogelijke verschillen in beschikbaarheid en prijs tussen gecertificeerd en niet gecertificeerd hout kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Voor de afzetmarkten GWW, timmerindustrie en burgerlijke- en utiliteitsbouw is in deze studie gekeken welke motieven ten grondslag liggen aan het kopen van gezaagd tropisch hout dat is niet voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. 

Afzetmarkten van gezaagd hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt in 2013

Jan Oldenburger en Casper de Groot, januari 2015

FSC Nederland, de VVNH, het ministerie van IenM en IDH willen meer inzicht verkrijgen in de afzetmarkten van verschillende (tropische) houtproducten op de Nederlandse markt. Deze grote belangstelling voor het verkrijgen van meer inzicht in de Nederlandse houtmarkt komt aan de ene kant voort uit de wens het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd (tropisch) hout op de Nederlandse markt te vergroten en daarmee duurzaam bosbeheer te stimuleren. Aan de andere kant ontbreekt het bedrijven die binnen de Nederlandse houtmarkt opereren aan marktinformatie die zij als referentie kunnen gebruiken voor hun eigen positie binnen de houtmarkt en op basis waarvan zij eventuele investeringsbeslissingen kunnen baseren.

Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2013

Jan Oldenburger, Casper de Groot, Annemieke Winterink en Mark van Benthem, februari 2015

Dit rapport presenteert de resultaten van de eerste monitoringsronde over het jaar 2013 die in het kader van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer, ondertekend op 20 juni 2013, is uitgevoerd. Deze marktstudie is de vierde die door Probos is uitgevoerd. Daarom biedt het rapport een goed overzicht van de ontwikkeling van het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in de periode 2015-2013. In het rapport worden zowel de resultaten voor de gehele Nederlandse markt voor primaire houtproducten en papier en karton gepresenteerd, als ook de resultaten voor de afzonderlijke productgroepen: gezaagd naaldhout, -gematigd loofhout, -tropisch hardhout, plaatmateriaal, verpakkingspapier en -karton, grafisch papier en -karton, krantenpapier en sanitair papier. Ook wordt er specifieke aandacht besteed aan de herkomst van tropisch hardhout dat op de Nederlandse markt is gebracht en het houtverbruik binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en GWW.

Import of secondary timber products by the EU28

Jan Oldenburger, Mark van Benthem, Casper de Groot, Martijn Boosten en Patrick Jansen, november 2014

Stichting Probos heeft in opdracht van Wereldnatuurfonds een studie uitgevoerd naar de markt van zogenaamde secundaire houtproducten (kant-en-klare). Om zicht te krijgen op het belang van deze producten in het totale houtvolume is in opdracht van het Wereldnatuurfonds in beeld gebracht hoeveel van dergelijke producten worden geïmporteerd en welk aandeel van deze producten op dit moment niet onder de EU Timber Regulation (EUTR) valt. 

Elzenhakhout op omgekeerde rabatten

Casper de Groot & Patrick Jansen, november 2014

Het project heeft tot doel het concept van elzenhakhout op omgekeerde rabatten verder uit te werken en in de praktijk te brengen. Het is hierbij belangrijk er voor te zorgen dat een goede productie wordt behaald en dat op een efficiënte en effectieve wijze kan worden geoogst. Zo kan het bijdragen aan de economie van het landgoed.

Zesde Nederlandse Bosinventarisatie: methoden en basisresultaten

M.J. Schelhaas, A.P.P.M. Clerkx, W.P. Daamen, J.F. Oldenburger, G. Velema en , P. Schnitger, H. Schoonderwoerd en H. Kramer, juni 2014

In 2012 en 2013 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6) uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de onderliggende methoden en de basisresultaten. Bos beslaat 11% van het grondgebruik in Nederland. Het Nederlandse bos wordt gemiddeld ouder, meer gemengd en iets meer ongelijkjarig. De gemiddelde voorraad levend en dood hout blijft toenemen. De gemiddelde bijgroei is iets gedaald, bij ongeveer gelijkblijvende kap. Er is een duidelijke verschuiving gaande van naaldboomsoorten naar loofboomsoorten.