Skip to main content

Bosberichten 1992 - 1996

Duurzaamheid bezegeld?

Wereldwijd lijkt er eensgezindheid te bestaan over het feit dat duurzaam bosbeheer erkenning verdient in de vorm van een gegarandeerd certificaat. Hiermee eindigt meteen de eensgezindheid en begint een woud aan versch i Ilende men ingen en inz ichten. De ontwi kkel ingen bevi nden zich ineen stroomversnell ing en het spel kent veel spelers. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van de stand van zaken.

De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1994

In 1994 is het niet tropische rondhoutverbruik opnieuw gedaald. Ten opzichte van de topjaren 19901991 is er sprake van een teruggang van 240.000 m3 (-16%). De komende jaren zal het verbruik van de rondhoutverwerkende industrie, zoals het er nu naar uitziet, weer aantrekken met ongeveer 3%. In dit Bos en Hout Bericht de laatste stand van zaken.

Nederland verenigt zich in binnenlands bosakkoord

Op 22 mei ondertekenden drie ministeries, vier provincies en een zestiental organisaties voor bos, milieu, natuur, hout, recreatie en landschap in de Balzaal van de Raad van State het Nederlands Bos Akkoord (NBA). Een unieke gebeurtenis, omdat organisaties met zeer verschillende doelstellingen hiermee een gemeenschappelijk uitgangspunt voor duurzaam bosbeheer onderschreven.

Naar een betere afvalbenutting in het jaar 2000

Nederland kampt met volle vuilstortplaatsen en een hoge uitstoot van kooldioxide door het gebruik van fossiele brandstoffen. Tot nu toe komt ook afvalhout op de stortplaats terecht. Doodzonde, want een nieuwe bestemming van dit hout kan het milieu op twee manieren dienen: ontlasten van de stortplaatsen en vervanging van fossiele brandstoffen. In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) nam de SBH de stroom afvalhout (resthout en oud hout) onder de loep. In dit Bos en Hout Bericht een impressie van het zojuist afgeronde onderzoek 'Naar een betere benutting in 2000'.

Door de bomen het bos zien

Voor bosbeleid is actuele informatie over hoe het Nederlandse bos zich ontwikkelt onontbeerlijk. Daarom startte de Overleggroep Houtvoorziening en Houtproduktie (OH H) het project "Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout" (HOSP). Doel: veranderingen in onze bossen volgen, zoals bijvoorbeeld bijgroei en houtoogst, en prognoses maken van de toekomstige houtoogst. Sinds 1988 is de ontwikkeling in grote lijnen dat het huidige bosbeheer resulteert in een ouder bos, dat de bijgroei afneemt en dat de staande houtvoorraad toeneemt. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten van het veldwerk in 1994.

Het Hart in de boom

AI van oudsher zijn mensen gevoelsmatig verbonden met bomen en dan vooral met oude exemplaren. De kap van majestueuze bomen lokt bij velen protest uit. Om te voorkomen dat zelfs het gebruik van hout voor grote groepen ter discussie komt te staan, doet de bos en houtsector er verstandig aan om deze gevoelens serieus te nemen. Tien jaar geleden beschreef de inmiddels overleden heer J.T. Wassink in een Bos en Hout Bericht de achtergronden van dit verschijnsel. Vandaag de dag is zijn verhaal nog steeds actueel. Op veler verzoek publiceren we het opnieuw.