Skip to main content

Bosberichten 1997 - 2001

Méér bos trekt hout- en papiersector uit de klimaatput

Van 13 tot 25 november wordt in Den Haag de Wereldklimaatconferentie gehouden. Het broeikaseffect als gevolg van CO2-uitstoot kan volgens klimaatdeskundigen verstrekkende gevolgen hebben voor ons klimaat. De klimaatverandering vormt daarmee een mondiaal probleem dat zijn weerga niet kent. Er staan grote beslissingen aan te komen op hoog politiek niveau. Naast besparing op CO2-uitstoot komt ook de rol van bossen aan de orde. Bossen leggen CO2 vast maar kunnen deze ook weer uitstoten. Beslissingen die tijdens de komende conferentie worden genomen, kunnen grote gevolgen hebben voor de bos-, hout- en papiersector in Nederland.

Meer boshout voor energieopwekking

De overheid streeft ernaar om in het jaar 2020 10% duurzame energie te realiseren. Biomassa moet daaraan een grote bijdrage leveren. Het Nederlandse bos is een belangrijke bron van biomassa, maar de inzet van hout uit het bos voor energieopwekking blijft vooralsnog beperkt. Bosadviesbureau Silve stelde samen met Stichting Bosdata een plan van aanpak op, gericht op het vergroten van de inzet van boshout voor energieopwekking.

Meer inlands hout verwerkt

De Nederlandse houtverwerkende industrie heeft in 1999 meer inlands hout verwerkt. Dit betekent echter niet dat de beschikbaarheid van inlands hout groter is geworden, want de export van inlands hout is afgenomen. Dat is de belangrijkste conclusie uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting Bos en Hout naar de verwerking en de export van rondhout.

Milieu: De troefkaart van de bos- en houtsector

Hout is het materiaal van de toekomst. Veelzijdig inzetbaar en afkomstig uit een hernieuwbare bron: het bos. Het product is meermalig te gebruiken en daarna in veel gevallen recyclebaar. Bovendien is voor productie en gebruik relatief weinig energie nodig. Kortom, hout is een materiaal met veel perspectief. Ook de Europese ministers van Landbouw en Natuurbeheer onderkenden dit het afgelopen jaar in Lissabon en riepen in een gezamenlijke verklaring op om het gebruik van hout uit milieuoverwegingen te stimuleren. De vraag is nu of boseigenaren en hout- en papierproducenten hier ook iets van merken. Zien zij de vraag naar hun producten ook stijgen? Een internationaal onderzoeksteam onderzocht de positie van hout en de houtverwerkende industrie ten opzichte van andere materialen en kwam tot opvallende vergelijkingen.

Ontbossing in tropen schrijdt voort FAO rapporteert over bossen en bosbouwindustrie in de wereld

Sinds de UNCED conferentie over milieu en ontwikkeling in 1992 staan bossen volop in de belangstelling. Vooral het beheer en de bescherming zijn belangrijke onderwerpen van discussie. Het is daarom belangrijk om te beschikken over juiste en actuele gegevens. Sinds 1995 publiceert de FAO dan ook elke twee jaar "State of the World's Forests". Het is een wereldwijd overzicht met alle belangrijke informatie over de bossen en de ontwikkelingen in de bos- en houtsector. In dit Bos en Hout Bericht een greep uit het 200 pagina's dikke rapport "State of the World's Forests 1997".

Onzekerheid overheerst internationale houtmarkt

Rooskleurig! Dat waren de vooruitzichten voor de Amerikaanse en Europese markten van hout en houtproducten begin dit jaar. Na de relatief sterke groei van de houtmarkt in 1997 zou ook 1998 een succesvol jaar gaan worden. Deze droom werd in de tweede helft van dit jaar echter plotseling verstoord. De Azië-crisis, gevolgd door de financiële crisis in Rusland, hebben de markten van hout en houtproducten niet onberoerd gelaten. In Genève bespraken bezorgde Amerikaanse, Europese en Russische houtmarktdeskundigen de laatste ontwikkelingen en concludeerden: de toekomst is buitengewoon onzeker.