Skip to main content

Bosberichten 1997 - 2001

Bos- en houtpanorama rijk aan perspectieven

Tot enkele jaren geleden werden de perspectieven van de bos- en houtsector vooral bepaald door enerzijds de beschikbaarheid van hout uit het bos en anderzijds door de vraag naar houtproducten. Daarin zijn inmiddels belangrijke veranderingen opgetreden. Het (permanente) bos is niet meer de enige bron van hout(vezels), terwijl de markt andere eisen stelt aan de kwaliteit van de houtproducten. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen.

Bos-, hout- en papiersector compenseert eigen CO2-uitstoot

Het Instituut voor Milieuvraagstukken en de SBH hebben voor de bos-, hout- en papiersector de uitstoot en opslag van CO2 in kaart gebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd met steun van de NOVEM. Een van de belangrijkste resultaten is dat de bos-, hout- en papiersector haar eigen CO2-uitstoot compenseert. In dit artikel een verslag van de eerste resultaten.

Boscertificering in Europa zet echt door

Certificering is een belangrijk issue in de bos- en houtsector. De discussie is niet meer óf het bos gecertificeerd moet worden, maar hoe snel certificering is te organiseren. De Stichting Bos en Hout bezocht onlangs Finland om het Finse Certificeringssysteem onder de loep te nemen. De Finnen hebben inmiddels 13,5 miljoen hectare bos gecertificeerd en ook in Noorwegen en Zweden gaat het snel. Dit Bos en Hout Bericht zet de belangrijkste feiten voor u op een rij en schetst de verdere ontwikkelingen.

Certificering schakelt wereldwijd in hogere versnelling

Na ons vorige Bos- en Hout Bericht over certificering van duurzaam bosbeheer hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Sterker nog: het lijkt erop dat de ontwikkelingen steeds sneller gaan. In dit Bos- en Hout Bericht gaan we eerst in op de resultaten van een interessant opinie-onderzoek. Dat vond plaats onder de bevolking, boseigenaren en de houtsector in enkele Europese landen. Vervolgens brengen we u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Certificering: kostenverhogend en afzetverhogend?

Duurzaam bosbeheer en certificering zijn bedoeld om bosbeheer aantoonbaar op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te brengen danwel te houden. Voor de boseigenaar betekent dit investeren in de verwachting dat de markt deze investering zal honoreren. Dit Bos- en Hout Bericht geeft een suggestie hoe de Nederlandse boseigenaar kan profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van certificering van duurzaam bosbeheer. Verder geeft dit Bos- en Hout Bericht een actualisatie van de belangrijkste certificeri ngs-ontwikkel ingen.

CO2? De boom in?

In 1997 vond onder de vlag van de Verenigde Naties in Kyoto de derde internationale klimaatsconferentie, de Conference of Parties (COP), plaats. Toen is erkend dat bossen een rol spelen bij het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer en in het geval van ontbossing als bron van CO2 . Aansluitend rees de vraag hoe de opslag van CO2 berekend moet worden. Ook is gediscussieerd over of producten van hout erkend mochten worden als tijdelijke opslagplaats van CO2 . Inmiddels is op de vijfde top in November 1999 in Bonn besloten dat in 2000 definitieve besluiten over de rekenregels genomen moeten worden door de deelnemende landen. Dit Bos en Hout Bericht schetst de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de (Nederlandse) bos en houtsector.