Skip to main content

Bosberichten 1997 - 2001

Populier bedreigd

Het gaat niet goed met de populier in Nederland. De aanplant is fors afgenomen. In het eerste deel van dit Bos en Hout Bericht beschrijven we wat er aan gedaan wordt om de aanplant van populier te stimuleren. In het tweede deel worden de belangrijkste resultaten beschreven van enquêtes onder kozijnen- en deurenfabrikanten en houtverduurzamers, waarin gevraagd is naar hun houtverbruik.

R&D: een kwestie van gezond ondernemen?! Stimuleringsregelingen voor houtbedrijven

Voor technologie- en productontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven is een groot aantal Nederlandse en Europese subsidieprogramma's beschikbaar. Deze programma's blijken echter weinig toegesneden op de houtsector en daardoor ook moei I ij k herkenbaar voor de Nederlandse houtverwerkende industrie. Hierdoor maken bedrijven weinig gebruik van deze regelingen. Recente onderzoeken van Stichting Bos en Hout en Senter hebben interessante informatie opgeleverd, die gebruikt is voor het opstellen van branchespecifieke factsheets. Daarin zijn per branche de meest bruikbare subsidieregelingen met aansprekende voorbeelden opgenomen. In dit Bos en Hout Bericht wordt hier verder op in gegaan.

Stormen hebben tol geëist

De najaarsstormen uit 1999 hebben in 2000 hun tol geëist bij de rondhoutexport. De export van inlands rondhout is fors gedaald. Dergelijke tegenslagen versnellen de schaalvergroting die in de houtsector gaande is. Een te groot schaalverschil tussen de houtsector en het Nederlandse bosbezit kan negatieve gevolgen hebben. In dit Bos en Hout Bericht meer informatie over de rondhoutsituatie.

Uitheemse boomsoorten op Schovenhorst

Op het landgoed Schovenhorst vindt al jarenlang onderzoek plaats naar de mogelijkheden die uitheemse naaldboomsoorten voor de Nederlandse bosbouw bieden. In 1996 verscheen een rapport met een tussenbalans. In dit Bos en Hout Bericht een summiere samenvatting van de ervaringen op het landgoed.

Verplicht merkteken: De redding van de bossen?

Met een verplicht merkteken op alle houtproducten wil mevrouw Vos van Groen Links met haar initiatief wetsvoorstel de ontbossing in de wereld tegengaan. Aan deze wet is vele jaren gewerkt. Binnenkort zal het ter goedkeuring aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. Aanname van deze wet betekent dat het per 1 januari 2002 verboden zal zijn hout of van hout afgeleide producten zonder merkteken op de markt te brengen.Het aanbrengen van een dergelijk merkteken is complex en zal forse inspanningen vragen. SBH onderzocht de noodzaak, de effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze wet.

Wereldbosareaal neemt af, vraag naar hout stijgt

Landelijke dagbladen meldden onlangs dat het wereldbosareaal sinds 1995 met maar liefst 20% was afgenomen. Dat zou betekenen dat het wereldbosareaal binnen een mensengeneratie zou verdwijnen. Gelukkig ziet de toekomst er niet zo somber uit. Bossen verdwijnen weliswaar op grote schaal maar minder snel dan de kranten suggereren. Kaalkap vindt nog steeds plaats maar het bosbeheer is steeds vaker duurzaam en niet-hout materialen rukken op, maar door innovatie komen er ook weer nieuwe houten materialen. De waardering voor hout is nog steeds groot!