Skip to main content

Bosberichten 1997 - 2001

Aanpak vergroting houtoogst

Het Actieplan Hout 2000 geeft aan dat het houtaanbod uit het Nederlandse bos groter zou moeten worden om de Nederlands houtketen overeind te houden. Volgens de resultaten van de houtoogstinventarisatie "HOSP" zou dat goed mogelijk moeten zijn, maar de oogst blijft structureel lager dan de bijgroei. Naar aanleiding van het Actieplan Hout 2000 heeft Stichting Bos en Hout, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant, en met cofinanciering van de donateurs van SBH, een aantal bosbeheerders geïnterviewd om achter de belemmeringen te komen met betrekking tot het vergroten van de oogst (uit dunning). In dit Bos en Hout Bericht een verslag van de uitkomsten en aanbevelingen voor aanvullende acties.

Actieplan Hout 2000

Hout is een belangrijke, veelzijdig toepasbare en bovenal vernieuwbare en dus milieuvriendelijke grondstof. Hoewel het publ iek de grondstof waardeert, staat de productie en verwerki ng van hout uit het Nederlandse bos op langere termijn onder druk. Het Actieplan Hout 2000 moet een gezonde basis creëren voor de Nederlandse bos- en houtsector.

Afval- en resthout in Nederland groeit: de uitvoer van ‘RES’ groeit mee

Nederland produceerde in 1999 1,5 miljoen ton afval en resthout. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat SBH in het najaar van 2000 uitvoerde onder de afval- en resthout verwerkende bedrijven in Nederland. Meer dan 500.000 ton afvalhout wordt jaarlijks geëxporteerd over de grenzen en vindt zijn weg voornamelijk als brandstof in buitenlandse energiecentrales. In het kader van duurzame ontwikkeling zouden die exportstromen bij voorkeur in Nederland als Renewable Energy Source (RES) moeten worden ingezet.

Agrificatie van bosbijproducten

Milieuvriendelijkheid wint terrein bij industriele producten. Sterk in de belangstelling staan schonere brandstoffen, geneesmiddelen op natuurbasis, wateroplosbare verf en drukinkten zonder zware metalen. Veel stoffen die nodig zijn voor zulke producten zijn op natuurlijke wijze te verkrijgen. Niet alleen uit agrarische grondstoffen maar ook uit bomen. In dit Bos en Hout Bericht meer over deze zogenaamde agrificatie van bosbijproducten.

Baltische Staten timmeren aan de weg

De voormalige Sovjetgebieden Estland, Letland en Litouwen timmeren aan de weg. Oogst, export en investeringen stijgen sterk. Worden deze landen hiermee belangrijke handelspartners voor Nederland en zoja op welke termijn? In dit Bos en Hout Bericht een schets van de drie Baltische Staten, die veel potentie hebben als het gaat om hout.

Biomassa, de zonnebatterij!

Nederland is grootverbruiker als het gaat om energie. Op dit moment is slechts 1% van het energieverbruik afkomstig uit duurzame bronnen zoals wind, zon, water en biomassa. Dit aandeel moet fors omhoog, want fossiele brandstoffen geven milieuproblemen. Een van de meest nijpende is de verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Bovendien zijn de voorraden fossiele energie eindig. Reden voor beleidsverantwoordelijken in Europa en Nederland om het roer om te gooien richting duurzame energie. In dit Bos en Hout Bericht speciale aandacht voor geteelde biomassa als duurzame energiebron.